نرم افزار Thermoflow شامل ابزار لازم جهت انجام امکان سنجی ،

طراحی نیروگاه، طراحی مفهومی پروژه های تولید توان و یا همزمان

حرارت و توان (CHP)، محاسبات راندمان ترمودینامیکی در شرایط طراحی و

خارج از نقطه طراحی و تخمین دقیق هزینه ها می باشد.